Navigation Menu

Kallelse till Konstrikets årsmöte 2018

Föreningen Konstrikets årsmöte hålls i Kulturum i Partille onsdagen den 31 januari 2018, klockan 18.30.

Lokal: Hörsalen, våning 2 i Kulturum
Adress: Gamla Kronvägen 56 i Partille

Varmt välkommen!

Styrelsen för Konstriket

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastläggande av medlemsförteckning (röstlängd) för mötet

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringspersoner för protokollet

6. Godkännande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret

8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av budget

12. Val av ordförande för ett år

13. Val av ledamöter

14. Val av två revisorer samt suppleant

15. Val av valberedning

16. Eventuella motioner

17. Övriga frågor

18. Årsmötets avslutande