Navigation Menu

Föreningens stadgar

Stadgarna fastställdes vid ett extra årsmöte den 11 maj 2015.

§ 1 Namn

Föreningens namn är Konstriket. Föreningen ska ha sitt säte i Partille.

”Konstriket – en konstvandring i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille”

§ 2 Ändamål

Föreningen är en ideell och politiskt obunden förening vars medlemmar är yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare med fast ateljé alternativt fastboende i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Verksamheten bygger på medlemmarnas ideella insatser och engagemang genom medverkan i olika arbetsgrupper samt deltagande i möten.

Konstriket har till syfte att främja medlemmarnas intressen genom att:

En gång per år anordna en gemensam konstrunda där allmänheten bjuds in att besöka medlemmarnas öppna ateljéer.

 Arbeta för att sprida kulturlivet i området.

 Gemensamt marknadsföra medlemmarnas konstnärliga verksamheter genom sociala och andra medier.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap söks på särskilt formulär som tillhandahålls av styrelsen. Till ansökan ska 4-5 arbetsprover i form av bilder bifogas. Ansökningshandlingar prövas av en för året utsedd jury. Handlingarna ska vara inlämnade enligt av årsmötet fastställd tidpunkt.

§ 4 Medverkan i konstrunda 

Konstnär som medverkar i konstrunda förbinder sig, genom inbetalande av särskild avgift, att hålla sin ateljé, eller motsvarande för ändamålet lämplig plats, öppen på de tider som annonserats för konstrundan.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemsavgiften ska täcka föreningens fasta kostnader och löpande utgifter. Alla medlemmar betalar varje år en medlemsavgift, även hedersmedlemmar och stödmedlemmar. Utöver medlemsavgiften betalar konstnärer som deltagande i konstrundan, en särskild avgift som bestäms av styrelsen utifrån uppskattad kostnad för genomförandet av aktuell konstrunda.

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper per kalenderår. Bokslutet ska vara klart senast den 15 februari. Årsmöte ska hållas senast under mars månad. Kallelse till årsmöte ska komma medlemmarna till del senast tre veckor innan årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmöte äger rum.

§ 7 Röstning 

Varje medlem som erlagt medlemsavgift har en röst.

§ 8 Styrelsen

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande samt sex ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs av årsmötet för ett år i taget.

Övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år, halva antalet för ett år, inför första verksamhetsåret.

Ledamöterna utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande, ordföranden inräknad.

§ 9 Styrelsens uppgifter

Protokoll ska föras vid alla styrelse- och föreningsmöten. Dessa ska sedan arkiveras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar enligt på årsmötet beslutad budget.

Bland styrelsens uppgifter ingår att vid behov inrätta arbetsgrupper med medlemmar som deltagare.

§ 10 Firmatecknande

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 11 Ärenden på årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ingår följande ärenden:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastläggande av medlemsförteckning (röstlängd) för mötet

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringspersoner för protokollet

6. Godkännande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret

8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av budget

12. Val av ordförande för ett år

13. Val av ledamöter

14. Val av två revisorer samt suppleant

15. Val av valberedning

16. Eventuella motioner

17. Övriga frågor

18. Årsmötets avslutande

§ 12 Upphörande av medlemskap och uteslutning

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter. Konstnär som inte deltagit under tre på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgiften under två år i följd anses ha utträtt ur föreningen.

Styrelsen kan vidare varna eller utesluta medlem som ej följt föreningens regler, inte iakttagit sina förpliktelser eller på annat sätt motarbetat föreningens verksamhet.

§ 13 Stadgeändring 

Beslut om ändring av stadgar ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst en månads mellanrum och med två tredjedels röstmajoritet.

§ 14 Föreningens upphörande 

Beslut om föreningens upphörande ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst en månads mellanrum och med två tredjedels röstmajoritet. Om föreningen upplöses ska beslut fattas om till vilket eller vilka ändamål kvarvarande tillgångar ska användas.

Share